Algemene voorwaarden

 1. Definities

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

– Leverancier: ASP Creations, gevestigd te Veenendaal, KvK nummer 82520240; de Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Leverancier een Overeenkomst sluit, onderhandelt over de totstandkoming daarvan, of jegens wie Leverancier enige (rechts-) handeling verricht;

– Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Leverancier en de Klant, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering daarvan;

– Producten: alle zaken en direct met de levering van die zaken samenhangende diensten die het onderwerp zijn van een Overeenkomst;

– Toeleverancier: de fabrikant van de Producten en/of degene van wie Leverancier ze heeft betrokken.

 1. Toepasselijkheid

De Voorwaarden zijn onderdeel van alle Overeenkomsten en van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van partijen. Leverancier wijst toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant uitdrukkelijk af. Indien tussen partijen ter zake van de Producten een serviceovereenkomst wordt gesloten, zijn op die serviceovereenkomst, afhankelijk van het soort Producten, tevens

specifieke algemene servicevoorwaarden van Leverancier van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren de servicevoorwaarden.

 

 1. Aanbiedingen, totstandkoming en wijzigingen van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten

3.1 Een aanbieding geldt zolang de voorraad strekt en slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order. Een Overeenkomst komt tot stand indien en voor zover Leverancier een order schriftelijk aanvaardt of daaraan uitvoering geeft. Wijzigingen/aanvullingen in/op een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts indien Leverancier ze schriftelijk vastlegt en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

 1. Wijze van uitvoering

4.1 ASP Creations zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. ASP Creations zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren en zorgvuldig te verrichten, alsmede de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat. ASP Creations kan echter niet garanderen dat met de werkzaamheden steeds het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt.

4.2 Een opdracht aan ASP Creations impliceert de bevoegdheid om waar nodig derden in te schakelen en eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Opdrachtgever te aanvaarden. ASP Creations is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de ingeschakelde derde(n), behoudens opzet of grove schuld van ASP Creations zelf.

4.3 De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De Opdrachtgever vrijwaart ASP Creations tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben gelden door of verbandhoudende met de door ASP Creations ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

4.4 ASP Creations heeft het recht de prijs voor de door haar verleende diensten aan te passen ingeval van wijzigingen in het overeengekomen projectvoorstel of offerte, onder andere ten aanzien van de opzet,functionaliteit, de invulling, de methode, de omvang, de analyse, en/of de rapportering die in overleg met of op verzoek van de Opdrachtgever plaatsvinden.

4.5 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit slechts een indicatieve termijn en nimmer een fatale termijn, tenzij anders overeengekomen. Ook in dat laatste geval is ASP Creations niet aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding van de termijn.

4.6 Rapportering door ASP Creations aan Opdrachtgever vindt plaats conform projectvoorstel, offerte of overeenkomst.

4.7 De in de rapporteringen van ASP Creations genoemde bedragen en/of aantallen ten aanzien van het mediagebruik zijn louter indicatief van aard en aan deze bedragen en/of aantallen kunnen geen rechten worden ontleend. Indien deze gerapporteerde bedragen en/of aantallen ten aanzien van het mediagebruik afwijken van het bedrag en/of de aantallen die op een factuur door ASP Creations aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, dan gelden de in de factuur genoemde bedragen en/of aantallen als de daadwerkelijke bedragen en/of aantallen.

4.8 Opdrachtgever vrijwaart ASP Creations voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

 1. Intellectuele eigendom

5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, voortkomend uit de door ASP Creations verleende diensten, komen geheel toe aan opdrachtgever.

5.2 Het Plan van aanpak dat door ASP Creations wordt geschreven voor de opdrachtgever, is enkel te gebruiken door de opdrachtgever, tenzij anders door ASP Creations is verteld. Het gebruik van het Website Optimalisatie Plan door andere bedrijven dan de Opdrachtgever is ten strengste verboden, evenals het kopiëren hiervan en/of verveelvoudigen. Per overtreding zal ASP Creations een boete van 12.500 euro opleggen aan de Opdrachtgever. Voor het kopiëren en wederverkoop van het Plan van aanpak, zal ASP Creations een boete rekenen aan de Opdrachtgever van 5.250 euro per verkocht exemplaar. Opdrachtgever vrijwaart ASP Creations voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectueel eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan haar door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens. Hierbij geldt dat tussen partijen zal gelden dat digitale beelden van netwerken van derden niet aan Opdrachtgever toebehoren, behoudens tegen bewijs van Opdrachtgever.

 1. Toepasselijk recht en Forumkeuze

6.1 Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

6.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomsten en verbintenissen bedoeld in het vorige lid en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen in eerste aanleg aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank te Amsterdam. Niettemin heeft ASP Creations het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Opdrachtgever voor te leggen.

 1. Contractsduur, opzegging en ontbinding

7.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode welke is opgenomen in de overeenkomst.

7.2 Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.

7.3 Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de periode vermeld in het contract in overleg verlengd voor eenzelfde periode, behoudens opzegging per aangetekende brief tegen het eind van de (verlengde) contractsduur en met inachtneming van een opzeggingstermijn van een (1)maand.

7.4 Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst of uit deze algemene voorwaarden voortvloeit, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, beslaglegging of liquidatie van Opdrachtgever, kan ASP Creations zonder enige verplichting tot schadevergoeding, onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, dan wel de verdere uitvoering opschorten. In dat geval zijn alle vaste kosten van de resterende duur van de overeenkomst ineens, onverkort en direct verschuldigd.

 1. Betalingsvoorwaarden

8.1 Alle prijzen en kostenramingen zijn in Euro en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

8.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uur tarieven van ASP Creations, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, zoals medegedeeld aan Opdrachtgever, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.Wanneer er geen uurtarieven afgesproken zijn, wordt het algemene uurtarief van ASP Creations aangehouden, welke € 85,- ex BTW bedraagt.

8.3 Betaling dient te geschieden binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum, op een door ASP Creations aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Het betreft hier een fatale termijn.

8.4 Reclameren over facturen dient de Opdrachtgever schriftelijk en binnen een termijn van acht werkdagen na factuurdatum in te dienen. Na verstrijken van deze termijn wordt de Opdrachtgever geacht de factuur te hebben geaccepteerd.

 1. Overmacht

9.1 ASP Creations is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van vertraagde, gebrekkige of onmogelijke nakoming van haar verplichtingen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken,voorzien of niet voorzien, waarop ASP Creations geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ASP Creations niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand-, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door ASP Creations ingeschakelde externe partijen, oorlog en oorlogsgevaar, oproer, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, of maatregelen van de Nederlandse en/of een vreemde overheid.

9.2 In geval ASP Creations als gevolg van overmacht redelijkerwijs geen nakoming van de overeenkomst kan worden verlangd, heeft ASP Creations het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In dit geval is ASP Creations gehouden terstond aan Opdrachtgever hiervan mededeling te doen.

9.3 Indien ASP Creations bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zijgerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

9.4 ASP Creations is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor downtime, offline zijn van websites en het niet werken van pagina’s binnen websites van websites die door ASP Creations zijn gebouwd, dan wel door externe partijen. ASP Creations kan daarom ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade opgelopen aan het niet online zijn of door eventuele misgelopen inkomsten.

9.5 ASP Creations is bij de bouw van websites en webshops afhankelijk van servers van externe partijen en hostingpartijen. ASP Creations kan klanten ondersteunen met het inregelen en advies geven omtrent hosting en servers, maar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de werkzaamheden, werking of status van de servers, externe partijen of andere externe partijen betrokken bij een project of website.

 1. Wijzigingen

10.1 Alle wijzigingen in tarieven treden in werking een (1) maand na de bekendmaking daarvan. Indien Opdrachtgever de wijziging niet wenst te accepteren, is deze gerechtigd vooraf de opdracht schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de tariefswijziging in zal gaan en met inachtneming van de reguliere opzegtermijn.

10.2 ASP Creations heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. ASP Creations dient Opdrachtgever in kennis te stellen van deze wijziging. Indien Opdrachtgever binnen 30 dagen na kennisgeving schriftelijk aan ASP Creations te kennen geeft niet met de wijziging akkoord te gaan, zullen de laatst geldende Algemene Voorwaarden van toepassing blijven.

10.3 Indien een bepaling van de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst of de Algemene Voorwaarden aan. In dat geval heeft ASP Creations het recht om daarvoor in de plaats te stellen een- voor Opdrachtgever niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige zo dicht mogelijk benadert.

 1. Disclaimer

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. ASP Creations sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.